Privacyverklaring

Privacyverklaring Mané vzw


Bij Mané vzw zetten we ons in om mensen te ondersteunen met een beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Dit doen wij door het aanbieden van dagbesteding, woonbegeleiding, begeleiding naar werk maar ook door het aanbieden van vormingen voor o.a. bedrijven, scholen en mantelzorgers. Om de juiste zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren hebben we informatie nodig. Informatie over jou, als cliënt, of als belangenbehartiger. We gaan zorgvuldig met deze informatie om en wij beschermen jouw privacy. Daarom als verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens, verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijk wet- en regelgeving.


Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten die bij Mané ondersteuning krijgen, voor gezinsleden van de cliënten, begeleiders, bezoekers (incl. websitebezoeker) maar ook voor leveranciers, externe partijen (logistiek en zorg).
Via deze privacyverklaring zorgt Mané ervoor dat jij:
– Informatie krijgt over wat wij met jouw persoonsgegevens doen;
– hierdoor controle houdt over jouw persoonsgegevens;
– en rechten kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens
Volgens de wet zijn persoonsgegevens: alle herleidbare informatie over een persoon. Je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn dus allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden, zoals je medische gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Om de juiste zorg, begeleiding en ondersteuning te geven hebben wij persoonsgegevens nodig.


De volgende gegevens hebben wij van jou als je bij ons cliënt bent:
– Gegevens over jou, zoals naam, achternaam, Rijksregisternummer, geboortedatum en geslacht;
– Contactgegevens, zoals jouw adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens voor noodgevallen;
– Gegevens over jouw situatie, burgerlijke staat, gezinssamenstelling;
– Financiële gegevens zoals het inkomen, bankrekeningnummer;
– Medische gegevens zoals informatie over jouw gezondheid, medicatie, allergieën, diagnose, behandelingen, begeleidingsafspraken, jouw huisarts en andere zorgverleners;


Van bezoekers bij Mané verwerken wij jouw naam, achternaam en wie je komt bezoeken. Van externe partijen, zoals leveranciers ontvangen wij naam, achternaam, contactgegevens bedrijf en financiële gegevens.


Waarom en op welke rechtsgrond verwerken wij jouw persoonsgegevens?
We verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van begeleiding en ondersteuning van cliënten.


De voornaamste doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn:
  -Aanbieden van zorg op maat voor:
     Dagondersteuning
     Woonondersteuning
     Aangepast werk
     Tijdelijke hulp
     Advies van therapeuten
     Persoonsvolgende financiering
  – Organisatie van zorg op maat (logistiek, vervoer, etc.)
  – Het aanbieden van vormingen en (samenwerkings-) gesprekken voor o.a. mantelzorgers en bedrijven
  – Het uitvoeren van wetten en regelgeving
  – Het uitvoeren van gemaakte afspraken met andere instanties, zoals ziekenhuizen, medisch personeel, …
  – Het functioneren van de website /


Wanneer we de gegevens voor bijkomende doeleinden gaan gebruiken, word jij als betrokkenen altijd hierover geïnformeerd.

Alles wat wij doen met jouw persoonsgegevens moet steunen op één van de rechtsgronden (Art. 6.1 AVG). Mané maakt hiervoor voornamelijk gebruik van:
  – Toestemming: wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken indien wij jouw toestemming gekregen hebben.
  – Wettelijke verplichting en/of een contractuele verplichting die Mané heeft. Deze verplichtingen kunnen bijvoorbeeld volgen uit zorgverlening   overeenkomsten tussen verschillende partijen, zoals het IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst).

Mané kan ook gebruik maken van de volgende rechtsgronden:
  – Vitaal belang: In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf.
  – Ter uitvoering van een taak van algemeen belang: de persoonsgegevens zijn nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of van   een taak die aan de organisatie is opgedragen in het kader van de uitoefening van openbaar gezag.
  – Een gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens dan ter realisatie van een gerechtvaardigd belang van Mané vzw of van een   derde behalve wanneer de belangen of de grondrechten van u als betrokkene zwaarder wegen dan het belang dat Mané vzw nastreefde


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Intern
Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.


Met andere organisaties
Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld het vervoersbedrijf of de dagbesteding. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg, begeleiding of ondersteuning.

In andere gevallen maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld met een gemeente over de gegevens die gedeeld worden. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld gerechtelijke instanties, overheidsinstanties (zoals Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).


Hoe verkrijgt Mané jouw persoonsgegevens?
De meeste persoonsgegevens van een jou ontvangen we rechtstreeks. Wanneer jij Mané komt voor zorg en ondersteuning kunnen we ook gegevens worden van andere zorgaanbieders. Het dossier vult zich gedurende de periode dat jij als cliënt bij Mané ondersteuning krijgt.

Worden de persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?
Nee, Mané verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EER en doet niet aan doorgifte naar derde landen buiten de EER. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden.


Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?
Als wij jou geen zorg of ondersteuning meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig is, en worden enkel nog bewaard voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van een wettelijke verplichting.


Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
Mané verwerkt persoonsgegevens om de ondersteuning te kunnen bieden. Omdat dit persoonsgegevens zijn die over jou gaan, heb jij enkele rechten die je kan uitvoeren door contact op te nemen met onze privacy verantwoordelijke/ DPO via privacy@mane.be.
  – Zo kan je nagaan welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben en vragen om een recht op inzage.
  – Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben aan te passen, te wissen of over te dragen naar een andere instantie.
  – Daarnaast kan je in bezwaar gaan als je het niet eens bent over de verwerking die wij doen. Je kan ook een beperking van de verwerking   aanvragen. Ook kun je je toestemming intrekken, als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven.
  – Ten slotte kan je een klacht indienen, wanneer je van mening bent dat Mané niet goed is omgegaan met jouw privacy en de bescherming van   jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd op   Drukpersstraat 35, 1000 te Brussel, via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen, telefonisch of via e-   mail:
     o Tel: +32 (0)2 274 48 00
     o E-mail: contact@apd-gba.be.


Wij kunnen altijd om bewijs van jouw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wanneer dit het geval is zal Mané gemotiveerd uitleg geven waarom dit niet mogelijk is.


Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en we verzekeren dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, wijziging, toevallige of onwettige vernietiging of ongeoorloofde toegang.


Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van sessie cookies:

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”


Google Analytics:

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

vinden in de instellingen van je browser.”

Verwijdering van cookies:

“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijdering van tracking cookies geplaatst door derden:

“Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.”

Meer informatie over cookies:oe beschermen we uw persoonsgegevens?

“Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: www.allaboutcookies.org
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Wijzingen in deze verklaring
Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn.


Contactgegevens:
Indien je vragen hebt over deze verklaring, jouw persoonsgegevens en de verwerking hiervan, of je wilt een van je rechten uitoefenen, dan kan je contact opnemen met verantwoordelijke voor privacy/DPO via privacy@arum.be.
Versie 2
Datum laatste update 6 oktober 2020.