Onze visie

Onze visie


1. MISSIE TEN AANZIEN VAN DE DIENSTVERLENING


Mané vzw wil op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van personen met een beperking bevorderen. In dit opzicht hebben wij 3 belangrijke doelstellingen:


 • Op een professionele manier diensten aanbieden aan personen met een beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Zo willen we een bijdrage leveren aan een zo inclusief mogelijk leven voor personen met een beperking.


 • Het cliëntenperspectief moet steeds het uitgangspunt zijn van al onze dienstverleningen. De dienstverlening gebeurt steeds in dialoog met de cliënt.


 • Meegroeien met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke bevindingen om deze toe te passen in ons dienstverleningsaanbod.


2. ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DE KERN VAN ONZE VISIE


Het zelfbeschikkingsrecht is gebaseerd op de conventie van de verenigde naties betreffende de rechten van personen met een handicap. Ieder individu heeft het recht om aan het roer van zijn eigen leven te staan zolang hij geen gevaar vormt voor zichzelf of anderen.


Ons uitgangspunt en onze diepe overtuiging is dat de cliënt de regie over zijn eigen leven moet blijven voeren, ook als hulp en ondersteuning van anderen nodig is. Deze opvatting loopt als een rode draad doorheen al onze dienstverlenende activiteiten.


Het uitgangspunt dat de regie bij de cliënt ligt, werkt op diverse manieren door binnen onze organisatie. Een duidelijke dialoog met de cliënt is het belangrijkste werkinstrument hiervoor. In die relatie met onze cliënt zoeken we in goed overleg naar wat hij individueel nodig heeft om kwaliteit van leven te blijven ervaren.


Het universele zelfbeschikkingsrecht geven we vorm door inhoud te geven aan de vier onderdelen van “zelfregie”:


1-EIGENAARSCHAP


Elk mens heeft het recht om eigen keuzes te maken en is eigenaar van zijn eigen leven. Hoe moeilijk dat soms ook is in onze complexe samenleving.  Elk mens wil in de grond zelf beslissen en zelf zijn leven kleuren. Het gaat dus om zelf kiezen en zelf bepalen, wat niet altijd hetzelfde is als zelf doen.


Eigenaarschap gaat om wie je bent en hoe je jezelf ziet. Het raakt aan iemands zelfstandigheid en identiteit. Het verlies van zelfstandigheid is iets heel ingrijpends. Het roept de vraag op naar de grens van wat nog een leefbaar leven is. Het overnemen van de regie, hoe goed bedoeld ook, is dus niet niks. Het doet iets met mensen.


De mate van eigenaarschap die een cliënt in het contact met de professional ervaart, is resultaat van een complexe wisselwerking tussen beiden. Hoe je naar een ander kijkt en tegemoet treedt bepaalt het gevoel van zelfstandigheid. Het is gemakkelijker je zelfstandig op te stellen als een ander het gesprek met je aangaat vanuit respect en vertrouwen in je oordeel en beslissingsvermogen.


Kwetsbaar en toch zelfstandig?


Mensen met een beperking voelen zich niet altijd zelfstandig. Het vraagt enorm veel kracht en energie om het initiatief te behouden of na bv. een revalidatie weer terug te nemen. Van onze medewerkers verwachten wij creativiteit en geduld om toch te blijven zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij wat belangrijk is voor cliënten.


2-EIGEN KRACHT


Eigen kracht is het vermogen van mensen om zelf te beslissen, om het eigen leven vorm te geven. Het is de kracht, macht en vaardigheid om over het eigen leven te beschikken. Kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen, maar ook de ruimte die je van je omgeving krijgt, hebben een invloed op het vermogen om zelf te kunnen beslissen. Elk mens heeft dit vermogen, ook al lijkt het soms van niet en ook al voelt iemand die om hulp komt vragen dat soms zelf niet. De kunst is om de eigen kracht te (her)ontdekken.


Verwachten van een cliënt dat hij de dingen doet die hij zelf kan, getuigt van een respectvolle omgang. Mané verwacht van medewerkers dat zij hiervoor aandacht hebben. Hiermee willen we kansen bieden om vaardigheden te onderhouden en indien mogelijk uit te breiden. Het aanwenden van de minst ingrijpende professionele hulp wordt voorop gesteld.


Eigen kracht is niet statisch. Mensen leren voortdurend. Door gewoon te doen, te ervaren, te lezen en door scholing. Cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het nemen van beslissingen bieden we kansen om te oefenen en te experimenteren met zelf beslissen en het vergroten van zelfvertrouwen en vaardigheden. Oefening baart kunst, ook bij het nemen van beslissingen. Het mag best een keer mis gaan, binnen de grenzen van de eigen veiligheid en die van anderen. Iets nieuws proberen, liefst met een sparringpartner of coach, is een enorme kans om te leren en om de eigen (beslissings)kracht en grenzen te leren kennen en te vergroten/verleggen.


3-ZINGEVING


Wat geeft iemand zin in de dag? Wat geeft iemand zin in het leven? Wat geeft iemand kracht en motiveert hem om te doen wat hij doet? Voor elk persoon is zingeving op de één of de andere manier een wezenlijk onderdeel van zijn bestaan.


Motivatie is een motor voor het kiezen voor verandering. Als je kan verwoorden wat je eigen waarden en drijfveren zijn en wat zin geeft aan jouw leven dan is het gemakkelijker om beslissingen te nemen. Het is dan gemakkelijker om keuzes te maken waar je echt achter staat en vervolgens te handelen met die eigen keuzes als leidraad.


Mensen met wie het niet zo goed lijkt te gaan, lijken vaak nergens voor gemotiveerd. Ze lijken vaak het perspectief kwijt te zijn. Er is altijd iets in heden of verleden waar iemands ogen van gaan glimmen. Wij vragen dus niet óf iemand gemotiveerd is, maar waarvóór iemand gemotiveerd is.


Mensen die om hulp komen vragen, hebben vaak niet het leven waar ze van gedroomd hebben. Dan kan het pijn doen om dromen te benoemen. Dromen kunnen inspiratie, ruimte, plezier, hoop en perspectief bieden, ook al lijken ze niet haalbaar. Er is altijd een kern of deel in de droom die wel haalbaar wordt als de nodige ondersteuning kan aangeboden worden. Mogelijks zijn cliënten op zoek naar (een nieuwe) zingeving. Dat hoeft niet alleen te gebeuren, en ondersteuning hierin kan hen op weg helpen.


4-CONTACTEN


Contacten met anderen werkt veelal verrijkend. Iets betekenen voor anderen, plezier en zorgen delen, elkaar praktische hulp bieden, samen dingen ondernemen. Maar ook: gezien worden, waardering krijgen in interactie met anderen, ontdekken wie je zelf bent en wat belangrijk voor je is.


Je netwerk kan een bron van kracht en steun zijn. Ook bij het nemen van beslissingen spelen anderen een rol. Veel mensen bespreken belangrijke beslissingen met nabije anderen. Niet noodzakelijk om hen de beslissing te laten bepalen, maar om het eigen verhaal en de keuzes te verwoorden en een ander perspectief te horen. En om te helpen de mogelijkheden te onderzoeken, inclusief de voors en tegens van die mogelijkheden.

3. MISSIE TEN AANZIEN VAN DE DIENSTVERLENING


De grondhouding van alle personeelsleden van Mané is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening.


In vertrouwen         -         Met passie         -         En respect         -         Zorgzaam        -        Uitmunten


VERTROUWEN

  – EERLIJKHEID:

 • We zorgen ervoor dat cliënten en collega’s steeds op ons kunnen terugvallen.
 • We doen wat we beloven en komen afspraken na.
 • We schatten vertrouwelijke en gevoelige situaties goed in en handelen in overeenstemming met ieders privacy.
 • We geven fouten toe en zetten ze recht.

  – TRANSPARANTIE:

 • We vertellen de waarheid in de juiste toon.
 • We moedigen open gesprekken aan.
 • We geven essentiële informatie door in overeenstemming met de afspraken en rekeninghoudend met ieders privacy.

  – EENHEID:

 • We zorgen voor opbouwende werkrelaties rekeninghoudend met ieders eigenheid.


PASSIE

  – ONDERNEMEND:

 • We laten enthousiasme blijken en proberen anderen te inspireren.
 • We zijn gericht op het verbeteren van zaken.
 • We voelen ons medeverantwoordelijk voor de hele werking van onze organisatie.

  – VOLHARDEND:

 • We stellen ons optimistisch en positief op.
 • We pakken veranderingen in maatschappij en organisatie als een uitdaging aan.

– RECHT-TOE-RECHT-AAN:

 • We reageren vlot en laten niets aanslepen.
 • We hebben oog voor details zonder de hoofdzaken te vergeten.


RESPECT

 • We respecteren elk individu, tonen interesse en waarderen ieders inbreng.
 • We hebben oog voor talenten en interesses van cliënten/collega’s.
 • We zijn fier op eigen successen en geven openlijk aandacht aan successen van cliënten/collega’s.
 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens.
 • We zeggen het als iemand iets goed doet.
 • We luisteren goed naar wat cliënten/collega’s te zeggen hebben.
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen.
 • We praten mét elkaar en niet óver elkaar.
 • We durven ons kwetsbaar opstellen.
 • We staan open voor kritiek.


ZORGZAAM

  – VERANTWOORDELIJK:

 • We staan stil bij de gevolgen en de impact van eigen handelen.
 • We houden gezamenlijke verantwoordelijkheden in het oog en spreken betrokkenen hierover aan.
 • Voorbeeldig handelen waarin de cliënten centraal staan vinden wij vanzelfsprekend.

  – BETROKKEN:

 • We tonen interesse voor nieuwe projecten en kijken wat onze bijdrage daarin kan zijn.
 • We zijn bereid om opleidingen en trainingen te volgen om onze dienstverlening te verbeteren.
 • We zijn vriendelijk tegen cliënten/collega’s en bezoekers.
 • We luisteren echt naar anderen: luisteren is niet alleen je oor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen.
 • We leven ons in de wensen en zorgen van de anderen in.
 • We zijn bereid samen te werken en anderen te steunen en te helpen.
 • We oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek en trekken daarna pas conclusies.


UITMUNTEN

  – PRESTEREND:

 • We gaan doelgericht en nauwkeurig te werk.
 • We geven cliënten de ondersteuning die ze nodig hebben, binnen de gemaakte afspraken en in overeenstemming met de visie van onze organisatie.
 • We lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen.
 • We toetsen/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen.

  – UITDAGEND:

 • We durven grenzen van succes verleggen.
 • We durven onszelf ambitieuze doelstellingen opleggen.

  – MOEDIG:

 • We gaan moeilijkheden niet uit de weg.
 • We durven initiatief nemen.


4. DOELGERICHTE INZET NAAR ONZE CLIËNTEN


1-DUIDELIJKE COMMUNICATIE

De afstemming van onze diensten zullen steeds in dialoog met de cliënt gebeuren. Duidelijke communicatie is belangrijk in een goede dienstverlening. Mané doet bijzondere inspanningen om informatie aan cliënten overzichtelijk en duidelijk aan te bieden. Waar nodig worden bijzondere visualisatiemiddelen gebruikt. Bij gesprekken en overlegmomenten wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de betrokkenen. Afspraken moeten eenduidig zijn om een goede opvolging ervan te kunnen garanderen.


2-EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK


METHODISCH:

Bij onze dienstverlening gaan we methodisch te werk:

Wij handelen doelgericht.

   • We handelen volgens van te voren vastgelegde stappen, die afgeleid zijn uit de doelstelling.
   • We handelen procesmatig door de verschillende stappen op elkaar te laten aansluiten. Daarbij wordt rekening gehouden met het effect dat de ene stap op de andere heeft.
   • Het handelen gebeurt bewust: de uitvoerder weet wat hij doet (planning) en waarom (doel).

Op deze wijze neemt de kans op fouten af omdat we meer vooruit kunnen (moeten) zien.

Alle betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten.

Wij kunnen ons handelen dan ook beter evalueren en indien nodig verbeteren.

CLIËNTENDOSSIER:

We baseren ons cliëntendossier op het begeleidingsmodel “Hooi op je vork”, waarin er aandacht kan gegeven worden aan alle levensaspecten van een cliënt.

Voor het cliëntendossier maken we gebruik van de volgende werkinstrumenten:

   • Functioneringsinstrument NAH (FINAH): ter inventarisatie van ondersteuningsbehoeften en zorgvraagbepaling bij personen met niet-aangeboren hersenletsel.
   • BEN IK TEVREDEN? (BIT): vragenlijst naar kwaliteit van leven voor tevredenheidsgesprekken (evaluatie-instrument).

Het cliëntendossier is een dynamisch dossier waarin alle dienstverlenende aspecten voor elke cliënt afzonderlijk worden bijgehouden en geactualiseerd.

Inzagerecht dossier: de cliënt heeft recht op inzage in de dossiergegevens die geen voorwerp uitmaken van het dossier van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Gegevens die worden verstrekt door medewerkers van de voorziening en derden die zij als vertrouwelijk hebben bestempeld, kunnen alleen ingezien worden na akkoord van die medewerkers of derden.

Inzage in het dossier kan aangevraagd worden bij de maatschappelijk assistent/sociale dienst of de hoofdbegeleider.