Het bestuur

Het bestuur van Mané vzw is samengesteld uit:

Algemene vergadering

  • 16 leden
  • 2 samenkomsten per jaar.

Raad van bestuur

  • 15 leden
  • vergadert 6 keer per jaar samen.

Dagelijks Bestuur

  • 5 leden
  • komt maandelijks samen.

Het engagement van alle leden gebeurt op vrijwillige basis.

De algemene leiding is in handen van dhr. Benny Biets, algemeen directeur.

De gebruikersraad

De Gebruikersraad is het officiële overlegorgaan voor de gebruikers. Bij deze vergaderingen is het de bedoeling dat de inspraak en betrokkenheid van de gebruikers binnen de voorziening verhoogd wordt.

Bij Mané vzw zijn 4 gebruikersraden geïnstalleerd: eentje voor elke afdeling.

 

Gebruikersraad Dagcentrum

de leden van deze gebruikersraad worden via verkiezingen verkozen

 

Gebruikersraad Villa La Ray

in deze vergadering zetelen alle bewoners van het tehuis Villa La Ray

 

Gebruikersraad Villa Le Othi

in deze vergadering zetelen alle bewoners van het tehuis Villa Le Othi

 

Gebruikersraad Beschermd wonen

de vergadering bestaat uit alle bewoners van de dienst beschermd wonen.

Vanuit de gebruikersraden Dagcentrum, Villa La Ray en Villa Le Othi worden 3 gebruikers afgevaardigd die zetelen in de Raad van Bestuur van Mané vzw. Van daaruit zijn zij betrokken in het beleid van de organisatie.